Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden M-Fitness Equipment BV

 

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M-Fitness Equipment BV te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel I – Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt M-Fitness Equipment BV, gevestigd te Utrecht aan de Kanaalweg 29-c, aangeduid als M-Fitness Equipment BV en haar contractspartner als afnemer.
 2. M-Fitness Equipment BV brengt offertes uit en sluit overeenkomsten inzake de verkoop van en het leveren van goederen en het verrichten van diensten -waaronder begrepen installatie of inbedrijfstelling van het geleverde- alleen op basis van de navolgende Algemene Voorwaarden.
 • Naast deze algemene voorwaarden kan M-Fitness Equipment BV aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
 1. Een afnemer, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met M-Fitness Equipment BV heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord zijn gegaan.

 

Artikel 2 – De offerte

 1. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 2 maanden te rekenen vanaf de datum van de offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens. De afnemer is verplicht M-Fitness Equipment BV te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
 2. De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven, stalen e.d. gelden als een benadering tenzij M-Fitness Equipment BV uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.
 • M-Fitness Equipment BV behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van M-Fitness Equipment BV onverwijld teruggeven te worden op straffe van een boete ten behoeve van M-Fitness Equipment BV van € 500,- per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is, onverminderd andere aan M-Fitness Equipment BV ten diensten staande wettelijke maatregelen tot waarborging van haar rechten.

 

 Artikel 3- De overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door M-Fitness Equipment BV op haalbaarheid is beoordeeld. M-Fitness Equipment BV heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welke geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
 2. M-Fitness Equipment BV is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een koopsom groter dan € 2.500,- (exclusief BTW) een aanbetaling te vragen van minimaal 30% van de koopsom. De levertermijn gaat pas in nadat de overeengekomen aanbetalingen volledig is voldaan.
 • M-Fitness Equipment BV is gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
 1. M-Fitness Equipment BV is gerechtigd om een overeenkomst waarop een lease en/of afkoopregeling van toepassing is na machtiging van de afnemer gebruik te maken van automatische incasso. De afnemer heeft na een incasso vijf dagen de tijd om een bedrag terug te schrijven naar zijn rekening.
 2. M-Fitness Equipment BV is bij de uitvoering van een overeenkomst met een afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte, waaronder schade van derde, winstderving, e.d.

 

Artikel 4 – De  prijs

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de levering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Prijsverhoging na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de afnemer. In dat geval heeft de afnemer de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in artikel 16, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de afnemer worden doorberekend.
 • Het bepaalde onder lid 2 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen, e.d.
 1. Voor onderdelen van M-Fitness Equipment BV gelden de prijzen op de dag van aanwending of verzending vanaf het magazijn. De diensten van M-Fitness Equipment BV worden verricht tegen de prijs die M-Fitness Equipment BV na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert. Voor voorrijden geldt een vast bedrag ongeacht de vestigingsplaats. De doorbelasting van uren geschiedt in eenheden van 15 minuten ment een minimum van 30 minuten.
 2. De prijzen zijn exclusief B.T.W., porto-, transport- en installatiekosten.

 

Artikel 5 – De levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
 2. De levertijd gaat in, wanneer een door de afnemer ondertekende orderbevestiging in het bezit is van M-Fitness Equipment BV en de aanbetaling, wanneer deze van toepassing is, is ontvangen door M-Fitness Equipment BV.
 • Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt M-Fitness Equipment BV een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van 1 maand. Indien M-Fitness Equipment BV alsnog binnen deze nadere termijn, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 1. Een tekortkoming, zoals het niet of ten volle beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of het gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling.
 2. Overschrijding van een levertijd geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens M-Fitness Equipment BV. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van M-Fitness Equipment BV of haar leidinggevend personeel of indien de levertermijn met meer dan 3 maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 6 – De levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen wijst M-Fitness Equipment BV de afnemer er tijdig voor de levering op, dat de afnemer op straffe van vergoeding van directe schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat:
  • De plaats waar de levering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
  • De plaats waar de levering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte levering mogelijk te maken;
  • De vloer schoon en vlak zijn.
  • In de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
 2. De afnemer stelt M-Fitness Equipment BV ervan op de hoogte dat er bijzondere omstandigheden zijn die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen.

  

Artikel 7- De proefplaatsing

 1. De door M-Fitness Equipment BV afgeleverde apparatuur wordt alleen beschouw als proefplaatsing wanneer M-Fitness Equipment BV dit schriftelijk bevestigd.
 2. Op proefplaatsingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zich zelf te hebben besteld en de afnemer de dan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn ter beschikking stelt aan M-Fitness Equipment BV in de staat waarin M-Fitness Equipment BV deze zaken afleverde.

 

Artikel 8 – De opslag van goederen

 1. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, dan wel, omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal M-Fitness Equipment BV binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. M-Fitness Equipment BV is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal M-Fitness Equipment BV:
  • Nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen;
  • Dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
  • Indien de geleverde goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is M-Fitness Equipment BV gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 16. Indien M-Fitness Equipment BV de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten van de 30 dagen. Ingeval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft M-Fitness Equipment BV de keuze te handelen als voorzien onder 1 van de 3 bovengenoemde punten.
 • Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal M-Fitness Equipment BV de goederen maximaal 3 maanden in opslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen.
 1. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname van de goederen, dan is M-Fitness Equipment BV gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan M-Fitness Equipment BV verschuldigd was geweest, tenzij M-Fitness Equipment BV kan bewijzen dat haar schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Alvorens M-Fitness Equipment BV hiertoe over mag gaan, dient zij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen.
 2. Het risico van brand en beschadiging wordt door M-Fitness Equipment BV gedekt.
 3. De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum van € 30,- tenzij M-Fitness Equipment BV kan bewijzen dat haar kosten hoger zijn of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.

 

Artikel 9 – De betaling

 1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, te geschieden 14 dagen na factuurdatum voor wat betreft de feitelijke van de goederen als ook na het verrichten van de overeengekomen diensten.
 2. Heeft M-Fitness Equipment BV grond voor twijfel aan de tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen door de afnemer, en het in bijzonder wanneer er aan zijn zijde sprake is van surseance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van e onderneming, eerdere niet tijdige betaling e.d., dan kan M-Fitness Equipment BV volledige en contante betaling vooraf of bij levering verlangen.
 • M-Fitness Equipment BV die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelte uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer dan een deelfactuur.
 1. Onverminderd het bepaalde in lid 1 stuurt M-Fitness Equipment BV aan de afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn 1 betalingsherinnering, waarin zij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 7 dagen te betalen.
 2. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling voor het niet betaalde deel een rentevergoeding verschuldigd aan M-Fitness Equipment BV, welke gelijk is 1% per maand over het openstaande factuurbedrag. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente.
 3. M-Fitness Equipment BV is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. De voor M-Fitness Equipment BV aan eventuele buitengerechtelijk incasso verbonden kosten komen voor rekening van de klant. Deze buitengerechtelijke incasso kosten bedragen 15% over de hoofdsom en vervallen rente, zulks met een minimum van € 250,–. Alle gerechtelijke kosten en alle kosten van de advocaat, zelfs die kosten die boven het liquidatietarief van de Arrondissementsrechtbanken, die M-Fitness Equipment BV dient in te schakelen.
 • Niet tijdig betaling geeft M-Fitness Equipment BV het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhevige en/of andere overeenkomst met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
 • Het is de afnemer niet toe te staan verrekeningen toe te passen.
 1. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dar deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
 2. Cheques en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
 3. M-Fitness Equipment BV staat tot geen van haar afnemers in een rekening –courant verhouding.

 

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. De eigendom van de geleverde goederen wordt door M-Fitness Equipment BV uitdrukkelijk voorbehouden zolang:
 • de afnemer jegens M-Fitness Equipment BV tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of andere overeenkomsten;
 • de afnemer vorderingen wegens de niet nakoming van voornoemde overeenkomsten (zoals schade, boete, rente, kosten) niet voldoet.
 1. Bij aankomst op de plaats van levering gaat het risico van de te leveren goederen steeds en blijvend over op de afnemer.
 • Zolang de geleverde goederen op grond van lid 1 nog eigendom van M-Fitness Equipment BV zijn, staat het de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van M-Fitness Equipment BV de goederen te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren; verplicht de afnemer zich op eerste verzoek van M-Fitness Equipment BV de goederen aan M-Fitness Equipment BV ter beschikking te stellen, en afnemer verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan M-Fitness Equipment BV en aan de door M-Fitness Equipment BV aan te wijzen personen, de plaats waar de goederen zich bevinden, te betreden teneinde de goederen mee te nemen. De afnemer zal op eerste verzoek van M-Fitness Equipment BV zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van €500,- voor iedere dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
 1. M-Fitness Equipment BV verschaft in overeenstemming met het gestelde onder lid 1 de eigendom aan de afnemer van de genoemde goederen op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van M-Fitness Equipment BV ten behoeve van andere aanspraken die M-Fitness Equipment BV op de afnemer heeft (en waarvoor het eigendomsvoorbehoud op grond van de wet niet bedongen kan worden).
 2. Goederen of onderdelen daarvan, die worden vervangen bij reparatiewerkzaamheden die op grond van artikel 12 lid III (‘’garantie’’) worden verricht, worden door M-Fitness Equipment BV na vervanging meegenomen, en worden of blijven eigendom van M-Fitness Equipment BV.

 

Artikel 11 – Reclames

 1. Als bij aflevering van goederen beschadigingen en/of manco’s worden geconstateerd, dient door de afnemer op de afleverbon aantekeningen van de beschadiging en/of manco te worden gesteld.
 2. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op de afleverbon te worden vermeld. De afnemer dient vervolgens een beschadiging binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van beschadiging aan M-Fitness Equipment BV kenbaar te maken.
 • Klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk en met een behoorlijke omschrijvingen van de klacht aan M-Fitness Equipment BV kenbaar gemaakt te worden.
 1. Na het verstrijken van deze termijn wordt M-Fitness Equipment BV geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de afnemer de goederen c.q. facturen als juist erkend.
 2. Indien een reclame door M-Fitness Equipment BV gegrond wordt bevonden, heeft M-Fitness Equipment BV het recht te harer keuze:
 • De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigingen;
 • Het geleverde te vervangen door een goed met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen goederen of onderdelen aan M-Fitness Equipment BV worden afgegeven;
 • Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;
 1. De afnemer dient in een voorkomend geval M-Fitness Equipment BV onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

 

Artikel 12 – Garantie

 1. M-Fitness Equipment BV staat in voor de kwaliteit van de door haar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande da de garantie niet verder gaat dan in de hiernavolgende bepaling vermeld.
 2. Op apparatuur geldt wordt de volgende garantie verleent, tenzij anders in de offerte vermeld.:
 • Op cardio 1 jaar;
 • Op laswerk van de krachtapparatuur levenslang;
 • Op overige onderdelen van de krachtapparatuur geldt: Bekleding, mits geen fabricagefout, en katrollen c.q. band/staalkabel/ketting kennen geen garantie;
 • Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan M-Fitness Equipment BV verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van M-Fitness Equipment BV zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen.
 1. De afnemer kan geen beroep doen op garantiebepalingen:
 • Indien de afnemer de goederen heeft verwaarloosd;
  • Indien de afnemer wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens M-Fitness Equipment BV zijn verricht;
 • Bij onoordeelkundig of zorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
 • Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
 • Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
 • Indien de afnemer de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

 

Artikel 13 – Handelsmerk

 1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door M-Fitness Equipment BV geleverde goederen zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheidsbeperking

 1. M-Fitness Equipment BV, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enige door deze uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 2. Onverminderd het vorenstaande is M-Fitness Equipment BV in ieder geval nimmer aansprakelijk:
 • Wegens niet, of tijdig leveren;
 • Voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d;
 • In het geval van niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
 • Indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het gehikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruik;
 • Voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in M-Fitness Equipment BVs bedrijfsruimte bevinden;
 • Voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
 • Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
 • Voor schade veroorzaakt door geleverde software;
 • Voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
 • Indien M-Fitness Equipment BV in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt M-Fitness Equipment BV slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 1. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is M-Fitness Equipment BV nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
 2. De afnemer zal M-Fitness Equipment BV vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens M-Fitness Equipment BV.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van M-Fitness Equipment BV of haar leidinggevende ondergeschikte.

 

Artikel 15 – Niet toerekenbare tekortkomingen

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door M-Fitness Equipment BV niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan M-Fitness Equipment BV niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor M-Fitness Equipment BV als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).
 2. Onder omstandigheden als bedoeld onder lid 1 van dit artikel vallen in ieder geval stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportmogelijkheden, sabotage, brand, blikseminslag, natuurrampen, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van M-Fitness Equipment BV alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezetting, boycot of blokkade, uitsluiting of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door M-Fitness Equipment BV redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
 • M-Fitness Equipment BV heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. M-Fitness Equipment BV is tevens gerechtigd de overeenkomstgeheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is M-Fitness Equipment BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. M-Fitness Equipment BV behoudt het recht van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

 1. Zijn voor M-Fitness Equipment BV aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden in verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan de klant door te berekenen.
 2. M-Fitness Equipment BV heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming vrijblijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan 6 maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

Artikel 16 – Ontbinding

 1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens M-Fitness Equipment BV niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, goederen of een deel daarvan verliest, is de afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die M-Fitness Equipment BV te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens op eisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In de gevallen onder lid 1 van dit artikel genoemd, heeft M-Fitness Equipment BV het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • M-Fitness Equipment BV is te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, evenals de geleverde goederen terug te nemen.
 1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van de overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de aflevering -of een deel ervan indien het een deellevering betreft- kan plaats vinden.
 2. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst M-Fitness Equipment BV schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 3. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 • In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door M-Fitness Equipment BV verrichte prestaties, en heeft M-Fitness Equipment BV onverkort op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 

Artikel 17- Toepasselijke rechterlijke bevoegdheid

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Utrecht neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen M-Fitness Equipment BV en de afnemer, tenzij M-Fitness Equipment BV er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

 

Getekend d.d. 1-11-2018                               M-Fitness Equipment BV

 

KvK nr. 70775583                                           S.B. Colonne